Home ---> Zone 1 | เข้าสู่ระบบ  


แผนที่ Zone ที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตำแหน่งที่มีการติดตั้ง Access point
  ตำแหน่งที่มี Access point ขัดข้อง


Id
Faculty/Organization
#AP
(overall)
#AP
(Maintain)
#AP
(down)
#Client
(b/g/n)
#Client
(a/n)
#WLC
1
  เรือนกล้วยไม้ระพี สาคริก
2
0
0
0
1
2
2
  เกษตรศาสตร์ไอทีแสควร์
3
0
0
2
0
3
3
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
3
0
0
3
1
3
4
  สหกรณ์ออมทรัพย์
2
0
0
4
1
2
5
  หอประวัติ
1
0
0
2
1
1
6
  หอพักนิสิตหญิง
42
0
0
96
19
42
7
  หอพักนิสิตชาย
34
1
1
133
87
34
8
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
46
0
0
56
154
46
9
  สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
1
0
0
0
1
1
10
  ศูนย์เกษตรรวมใจ
1
0
0
1
0
1
11
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
0
0
4
1
1
12
  ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
2
2
0
0
0
2
13
  สถานพยาบาล
5
0
0
14
6
5
14
  สนามกีฬาอินทรีย์
2
0
0
0
0
2
15
  อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
0
0
0
0
0
16
  อาคารกิจกรรมนิสิต
1
0
0
2
1
1
17
  อาคารกีฏวิทยา
1
0
0
0
1
1
18
  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
5
0
0
18
1
5
19
  ชมรมดนตรีไทย
1
0
0
0
0
1
20
  ตึกไปรษณีใหม่
5
0
0
8
3
5
   รวม
158
3
1
343
278
158
     เรือนกล้วยไม้ระพี สาคริก
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 2 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน เกษตรศาสตร์ไอทีแสควร์
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 3 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  2 คน วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 3 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  3 คน สหกรณ์ออมทรัพย์
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 2 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  4 คน หอประวัติ
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  2 คน หอพักนิสิตหญิง
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 42 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  96 คน หอพักนิสิตชาย
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 34 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 1 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  133 คน สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 46 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  56 คน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน ศูนย์เกษตรรวมใจ
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  1 คน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  4 คน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 2 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน สถานพยาบาล
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 5 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  14 คน สนามกีฬาอินทรีย์
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 2 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 0 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน อาคารกิจกรรมนิสิต
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  2 คน อาคารกีฏวิทยา
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 5 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  18 คน ชมรมดนตรีไทย
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  0 คน ตึกไปรษณีใหม่
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 5 ตัว
จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ขัดข้อง 0 ตัว
จำนวนผู้ใช้งาน		  8 คน